Torah for Purim

תורה מאת כ"ק מרן אדמו"ר מקאלוב שליט"א

פורים תש"ע

ישועת ד' כהרף עין

ב' פעמים בהיסטורי היהודית נעשו יהודי למשנה למלך הראשון יוסף הצדיק והשני מרדכי (הצדיק) היהודי ושניהם נעשו בהיסח הדעת מקצה אל הקצה מתכלית השפלות לתכלית הגבהות

יוסף ע"י מסירת נפש נגד גילוי עריות שרצתה אשת פוטיפר לתת לו אלף ככר כסף ולהיות חפשי להנות מהעולם או להשאר בכלא לעולם בסבל נורא ואיום ואחר י"ב שנה סבל בלי שום מבוא להשתחרר יצא לכמה שעות לפתור חלום ולחזור לכלא לסבול, בלי שום זכותם קרא דבר שבהיסטורי לא קרה שנעשה משנה למלך מושל על כל אדוניו ואפי' על בית המלך והכל אפי' בלי לבקש מלה מהמלך פרעה וכמאמר הכ' ברוך הגבר אשר שם ד' מבטחו וגו' זה יוסף.

והשני מרדכי היהודי שמסר נפשו על עבודה זרה וכולם בזוהו למה אינו עובר להשתחוות ולא לסכן את בני ישראל אבל מרדכי לא יכרע כי כנגד השי"ת אי אפשר להיות חכם והגם שעל האתר אפשר ירוויח אבל אח"כ לא ישאר כלום מזה – ועמד בתוקף עד שבא המן לקחת אותו לרכוב על הסוס וחשב מרדכי שבא לקחת אותו להרגו ועומד ברגעים האחרונים לחייו והי' יכול לבקש סליחה מהמן וישתחו לו ולבקש לבטל הגזרה אבל זה לא בא בחשבון ואח"כ באותו יום שב אל שקו ותענותו והמן הוזמן לסעודה עם אחשורוש ואסתר המלכה שבטבע דבר כזה מביא יותר התקרבות וידידות, ובנ"י יותר שבו לד' בראותם גדלות כבוד המן גם אצל המלכה ופתאום באותו יום נתהפך מרדכי היהודי שכולם האשימו אותו להגורם להגזירה בהתקיפות שלו – נעשו בו ביום משנה למלך על מאה ועשרים ושבע מדינות דבר שבהיסטורי' לא קרה כי זה גרם שכולם הודו שהתורה ברא הדרך החיים ושהקוב"ה הוא המנהיג ואנכי ד'.

Comments